Friday, September 3, 2010

எனது கைவண்ணம் I

உங்கள் எண்ணங்களுக்கு...


தேசியக்கொடி 
                                                            படகின் வயது சலனிக்கும் நீர்குளிர்மைபச்சையம் பூசிக்கொண்ட மலைகள் பனி விழும் பொழுது
.
.
.

No comments:

Post a Comment